Motto, visjon og verdigrunnlag

Romerike folkehøgskole – stykkevis og helt!

Visjon

Romerike Folkehøgskole skal gjennom teater og musikk, samtale og samarbeid utvikle reflekterte, kreative og deltakende samfunnsborgere.

Verdigrunnlag

Frihet

Folkehøgskolen er et fritt skoleslag uten karakterer eksamen og fastlagt pensum, og har som mål å utvikle hele mennesket. Skolen ønsker å fremme læringsglede, der lysten til å lære kommer innenfra. Læring skal være interessant, relevant og nyttig, men med høye krav til arbeidsinnsats og aktiv deltakelse.

Teater og musikk

Alle linjene på skolen skal være relatert til teater og musikk. Med basisfagene kostyme- og teatersminke, lysdesign, scenografi, lyd og musikk, musikkteater og teater skal hver linje utgjøre en del av en helhet, hvor alle elementer er like viktige. Elevene skal utvikle sine kreative evner. Linjefagene skal benyttes til å berøre klassiske dannelsesfag som kunsthistorie, musikkhistorie og litteraturhistorie der det faller naturlig. Teaterfaget kan berøre spørsmål om livet, døden og kjærligheten så vel som samfunn og politikk. Musikk skal stå sentralt, ikke bare i de musikkrelaterte linjene, men for å bygge fellesskap, glede og utvikling gjennom allsang og skolekor. Undervisningen skal ha høy faglig kvalitet.

Samtale

Den likeverdige samtalen skal være lærernes viktigste pedagogiske verktøy for dannelse av elever. Helt siden Grundtvig grunnla folkehøgskolen i 1864 har samtalen stått sentralt. Grundtvig kalte det «levende vekselvirkning mellom lærer og elev». I dag kalles det samtale eller dialog. Samtale som redskap er spesielt godt egnet i teater- og musikkarbeid, både for å kunne jobbe godt sammen, men også for å kunne reflektere rundt store temaer og eksistensielle spørsmål. Samtalen på internatet, i peisestua og i matsalen skal være en viktig læringsarena. Samtalen skal styrke elevenes sosiale kompetanse.

Samarbeid

Mennesker utvikler seg i relasjoner. Elevene skal inngå i et forpliktende samarbeid med andre – gjennom arbeid med teater og musikk, og gjennom oppgaver og plikter på internatet og i skolehverdagen. Elevene skal erfare hva det vil si å samarbeide om store produksjoner som involverer et stort antall lærere og elever fra alle linjer. Alle skal bidra til felleskapet, og alle skal være en del av helheten. Å styrke samarbeidsevnene til elevene skal være en av de viktigste effektene av et folkehøgskoleår.

Deltakelse og demokrati

Alle elever skal bli sett og hørt, og det stilles store krav til deltakelse og tilstedeværelse. Elever skal delta aktivt i skolehverdagen. Det skal være nulltoleranse for fravær. Skolen skal i tillegg være en viktig kulturaktør i lokalmiljøet, spesielt rettet mot barn og unge. Elevene skal øves i å ta initiativ og lede aktiviteter og komiteer. Gjennom dialog og refleksjon rundt aktuelle spørsmål i samfunnet og i teaterarbeid skal de utvikle sin demokratiske dannelse.